top of page

HOE LANG NOG ?

Cementfabriek ENCI heeft geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dit terwijl de bedrijfsaktiviteiten in theorie schadelijk zijn voor de natuur van de Sint-Pietersberg. Al eerder ging ENCI  tewerk zonder zich aan wet en vergunningen te houden. Zoals:- niet houden aan de afspraak bij de Raad van State de grondwater-vergunning een einddatum te geven; - diermeel verbranden terwijl de vergunningstermijn voor beroep nog niet verlopen was; -"Enci-bos" afgraven voordat de vergunning inging; -van de milieuvergunning volhouden dat die voor onbeperkte tijd is, terwijl die gold voor 10 jaren !

En nu dus: geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

 De landsadvocaat van de Provincie hield samen met Enci op 17 januari 2011 nog vol dat Enci zich altijd aan wet en vergunningen houdt. Niet dus !

Op basis van rapporten van Alterra en Arcadis concludeert de Raad van State dat de uitstoot  van zwavel en met name stikstof negatieve gevolgen kan hebben op de natuur. De emissies bij Enci zouden bovendien sinds 2006 beduidend hoger zijn dan daarvoor.

De Raad van State geeft de Provincie zes maanden de tijd om de zaak opnieuw te bekijken. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg waren tot nu toe de mening toegedaan dat de cementfabriek "geen, dan wel een verwaarloosbaar negatief effect" heeft op het natuurgebied. Terwijl dit gebied landelijk beschermd is en nota bene de Europese Natura 2000-status heeft. In zo'n Natura-2000 gebied kunnen de aktiviteiten van de cementfabriek "de kwaliteit van de natuurlijke habitats van soorten verslechteren of een significant verstorend effect hebben". Aldus de Raad van State .

Intussen is er weer een kwestie aan de hand. RIOOLSLIB dat zware metalen bevat en sinds enkele jaren niet meer opgeslagen mag worden en ook niet als mest in de landbouw mag worden gebruikt, kan verbrand worden als brandstof in de cementindustrie. Er was voor het scheepstransport  en de opslag van het natte slib echter geen vergunning aangevraagd 

door Enci. De enci-Stop-mensen hebben dit aangekaart en de provincie is handhavend opgetreden. 

Op naar het volgende incident !

WIE KAN HET NOG RIJMEN: NATUUR ►SLIB-OPSLAG ◄SLIBVERBRANDING►BEDRIJFSAKTIVITEITEN◄

NATUURBESCHERMINGSWET◄

Hoe lang nog ?

Comments


bottom of page